งานด้านอื่นๆ
 1. ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 2. ระบบรายงานเงินกองทุนและกิจกรรมสำนักงานสาขาจังหวัด
 3. อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน
 4. ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
 
 
 
Download
 1. โปรแกรมดาวน์โหลด
 2. เอกสารบรรยาย/ประชุม
 
 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 1. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อภาวะหลอดเลือดเสื่อม
 2. บันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic 2555
 3. ระบบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 
 
 
NHSO Budget
 1. การบริหารงบกองทุน
 2. การโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 3. ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน
 4. สมัครขอรับ sms การโอนเงินกองทุน
 5. สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ
 6. ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน