National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

Audit

รายละเอียด หมายเหตุ แก้ไขล่าสุดเมื่อ
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2563 23/11/2566
การตรวจสอบเวชระเบียนก่อนจ่ายชดเชย (Pre audit) กรณีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม สำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) 14/06/2566
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนกรณีผู้ป่วยในระบบ DRGs (Coding Audit) 15/10/2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยการให้รหัสโรคและหัตถการแก่หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 25/08/2564
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยการให้รหัสโรคและหัตถการ ปีงบประมาณ 2564 ตอน "เสวนาภาษา ICD" 23/07/2564
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยการให้รหัสโรคและหัตถการ ปีงบประมาณ 2564 "กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99)" 21/06/2564
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยการให้รหัสโรคและหัตถการแก่หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 20/05/2564
คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline) ปี 2563 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 28/10/2563
คู่มือการใช้งานระบบ eMA สำหรับหน่วยบริการ 19/12/2562
เอกสารประกอบการประชุมสร้างเครือข่าย medical internal audit (mia) ระดับเขต/จังหวัด 19/08/2562