National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

รายละเอียด หมายเหตุ แก้ไขล่าสุดเมื่อ
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยปฐมภูมิที่ขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 17/10/2565
ประชุมแนวทางการดำเนินงานคลินิกพยาบาล และการผดุงครรภ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 07/10/2565
รับชมย้อนหลัง!! การประชุมชี้แจงหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านการคัดเลือกรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 ใน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 07/10/2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 08/03/2565
ประชุมแนวทางการดำเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 27/01/2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุข “กรณีการรับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้” 07/01/2565
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นที่มีเหตุสมควร ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้) 27/12/2564
ประชุมการจัดทำทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลประชาชน กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 08/03/2564