National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

กองทุนไต


ประชุมเชิงปฏิบัติการฯทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อม เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ เขต 3

...

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อม
เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ เขต 3

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.

 

>> เลือกที่นี่ << เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม