National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

อปสข. อคม. เขต 3 นครสวรรค์ สัญจร พบผู้ว่าฯ จังหวัดชัยนาท

สื่อสารนโยบายขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระด้งท้องถิ่น (กองทุนตำบล, กองทุน Long Term Care และกองทุนฟื้นฟูฯ)

วันที่ 24 เมษายน 2566 รศ.(พิเศษ) ดร. ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ นพ.มนตรี หนองคาย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยทีมงาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้าพบ

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ผู้แทนจาก พมจ.ชัยนาท พัฒนาสังคมฯ จ.ชัยนาท และสำนักงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมหารือกับ อปสข. และ อคม. เขต 3 นครสวรรค์

เพื่อประสานนโยบายการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นสามส่วน ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กปท. ๐ กองทุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพึ่ง หรือ Long Term Care และ ๐ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

ซึ่งเป็นการบูรณาการงบประมาณระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. และเทศบาล รวมถึงภาคียุทธศาสตร์และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ประธาน อปสข. ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ อปสข. และ อคม.เขต 3

ประกอบด้วย

1) Promotion and Prevention 2) Services 3) Humanly 4) Technology excellence 5) Governance และการขับเคลื่อนในระดับพื่นที่มุ่งเน้น

1. การบูรณาการงานกับ พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)

2. กำหนดแนวทางระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน

3. ขับเคลื่อนร่วมกัน

4. ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักตามศักยภาพ

5. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

6. ติดตามประเมินผล/เดินต่อ และได้นำเสนอสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนระดับท้องถิ่นทั้งสามส่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์การประสานการปฏิบัติกับจังหวัดในการกำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมกรรมการจังหวัดทุกเดือน

โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง และการประชุม อปท.จังหวัด ซึ่งมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ให้เป็นระเบียบวาระหนึ่งของการประชุมทุกเดือน

ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์จะสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์ให้กับท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รับฟังและเห็นด้วยกับแนวทางการประสานการปฏิบัติกับจังหวัดและการบูรณาการผ่าน พชอ. และเล็งเห็นว่า ท้องถิ่นอำเภอเป็นกลไกสำคัญในระดับอำเภอด้วยเช่นกัน จะได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้งสามส่วน ไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

///// ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 /////