National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

อปสข. อคม.เขต 3 นครสวรรค์ สัญจร พบผู้ว่าฯ จังหวัดอุทัยธานี

 สื่อสารนโยบายขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระด้งท้องถิ่น (กองทุนตำบล กองทุน Long Term Care กองทุนฟื้นฟูฯ)

วันที่ 19 เมษายน 2566 รศ.(พิเศษ) ดร. ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม ประธานอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ เขต 3 นครสวรรค์ นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยทีมงาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เข้าพบ

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมหารือกับ อปสข. และ อคม. เขต 3 นครสวรรค์

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน

เพื่อประสานนโยบายการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นสามส่วน ประกอบด้วย  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กปท. กองทุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพึ่ง หรือ Long Term Care และ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการบูรณาการงบประมาณระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. และเทศบาล รวมถึงภาคียุทธศาสตร์และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ประธานอปสข.ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ อปสข. และ อคม.เขต 3

ประกอบด้วย

1) Promotion and Prevention 2) Services 3) Humanly 4) Technology excellence 5) Governance และการขับเคลื่อนในระดับพื่นที่มุ่งเน้น

1. การบูรณาการงานกับ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)

2. กำหนดแนวทางระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน

3. ขับเคลื่อนร่วมกัน

4. ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักตามศักยภาพ

5. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

6. ติดตามประเมินผล/เดินต่อ และได้นำเสนอสถานการณ์การบริหารจัดการกองทุนระดับท้องถิ่นทั้งสามส่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์การประสานการปฏิบัติกับจังหวัดในการกำกับติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมกรรมการจังหวัดทุกเดือน

โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง และการประชุม อปท.จังหวัด ซึ่งมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ให้เป็นระเบียบวาระหนึ่งของการประชุมทุกเดือน

ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3 นครสวรรค์จะสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์ให้กับท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รับฟังและเห็นด้วยกับแนวทางการประสานการปฏิบัติกับจังหวัดและการบูรณาการผ่าน พชอ. และเล็งเห็นว่า ท้องถิ่นอำเภอเป็นกลไกสำคัญในระดับอำเภอด้วยเช่นกัน จะได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้งสามส่วน ไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

///// ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 /////