National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

"ผู้สูงอายุอุ่นใจ เทศบาล สปสช.ร่วมดูแลห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

 "ผู้สูงอายุอุ่นใจ  เทศบาล สปสช.ร่วมดูแลห่วงใย  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์  พร้อมด้วย ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG), อสม., ผู้นำชุมชน ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวว่านโยบายที่ สปสช. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อคนต่อวันให้กับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่ายไม่ได้นั้น

เทศบาลฯ เห็นโอกาสนี้ในการใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่นสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าอ้อม

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม นำทีมโดย นพ.วงษ์สวัสดิ์  ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์   พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้ง Care Give และ Care Manager, อสม., ผู้นำชุมชน และทีม สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เป็นตัวแทนในการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ - แผ่นรองซับฯ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์  จำนวน 2 ราย

ญาติผู้ป่วยทั้งสองรายขอบคุณ เทศบาล และ สปสช. ที่มีนโยบายที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องผ้าอ้อม เดิมต้องจัดซื้อเองเดือนละประมาณ 2-3 พันบาท เมื่อมีผ้าอ้อมเป็นสิทธิประโยชน์ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เคยเกิดขึ้น ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณทีมที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

นพ.วงษ์สวัสดิ์  ตันวิสุทธิ์ : ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

น.ส.บุษกร สุรรังสรรค์ : รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ : รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

นางกัลยา สังคหัตถากร : ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศมนตรีนครนครสวรรค์

ทีมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์  (นางสาวจิตรลดา ปฏิมาประกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นางกนกพร พรประกอบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ, นางบุษบา จันทรศัพท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นางสาวจันจิรา อินทจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG)

ทีม อสม. ชุมชนวัดไทรเหนือ

ผู้นำชุมชน

ทีมเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ (นายพนมศักดิ์  เอมอยู่ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ, นายบัญชา คุ้มคูณ นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ, นายภัยมณี ชายคำ นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ, น.ส.เฉลิมรัตน์ ปานพรม นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ)

ลงวันที่ 1 กันยายน  2565

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

#โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ #กปท. #ผู้สูงอายุ #ผู้มีภาวะพึ่งพิง #เทศบาลนครนครสวรรค์ #สปสช. #เขต3นครสวรรค์