ระเบียบ สปสช.

ระเบียบการจัดการสำนักงาน

 
     
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

 
     
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

     
ประวัติความเป็นมา

ประวัติก่อตั้ง และความเป็นมา ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(NHSO)

 
     
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่

 
     
บุคลากร สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

รายชื่อผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน