เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนฯ(5 เม.ย.61) ... 10/04/2561
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งานธุรการและสนับสนุนทั่วไปฯ ... 26/03/2561
เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ปี 2561 ... 02/03/2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2561 ... 19/12/2560
เอกสารประกอบการประชุมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ(7ธ.ค.61) ... 08/12/2560
เอกสารประกอบการบรรยาย “ประชุมชี้แจงเรื่อง "แนวทางการบริหารงานลงทะเบียน ประจำปี 2561” ... 06/12/2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน ปี2561 ... 01/11/2560
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งานธุรการและสนับสนุนทั่วไปฯ ... 10/10/2560
ประกาศเรื่อง รับสมัครงานการจ้างเหมาบริการ งานธุรการและสนับสนุนทั่วไปฯ ... 27/09/2560
ประกอบการบรรยายการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแ ... 25/08/2560
ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นจากการใช้งาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ด้วยวิธีการขาย ... 16/08/2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ อปท.เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาฯ(19 ก.ค.60) ... 19/07/2560
เอกสารประกอบการบรรยาย(15-16 มิ.ย.60) ... 14/06/2560
เอกสารคืนข้อมูล 5 จังหวัด ... 03/04/2560
เอกสารประกอบการสัมนาสูติกรรม (30 มี.ค.60) ... 29/03/2560
เอกสารประกอบการประชุม 1 มี.ค.60 Topland ... 24/02/2560
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน