สปสช. ร่วมคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนางานตามแผนพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพที่ ๓ ที่จังหวัดชัยนาท


 

 

สปสช. ร่วมคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนางานตามแผนพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพที่ ๓ ที่จังหวัดชัยนาท

สปสช. ร่วมคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนางานตามแผนพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพที่ ๓ ที่จังหวัดชัยนาท


วันนี้ (8 กรกฎาคม 2559) ที่ จังหวัดชัยนาท ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณ สุขในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลสรรคบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน จ.ชัยนาท
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เน้นการบริการเชิงรุก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมมีมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หรือ ประชารัฐช่วย ให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีความยั่งยืน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดบริการ อาทิ ระบบนัดล่วงหน้า จัดแพทย์ออกตรวจก่อนเวลาราชการ เปิดคลินิกนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รวมทั้งร่วมมือกับองค์ส่วนท้องถิ่น ขยายบริการไปยังศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงบริการ ลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการตาย ลดการส่งต่อ และลดค่าใช้จ่าย
ดังเช่นที่จังหวัดชัยนาท ได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ดังนี้ (1) พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยกระดูกหักที่ไม่เคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน8 แห่ง ฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ การปรึกษาทางโทรศัพท์ /ทางไลน์ เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดมายังโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รวมทั้งมีโครงการออร์โธปิดิกส์สัญจร ไปยังโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อโดยไม่จำเป็นได้ร้อยละ 37 ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการที่มาตรฐานในพื้นที่ ลดการส่งต่อและความความแออัดอย่างได้ผล (2) พัฒนาโรงพยาบาลสรรคบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ให้สามารถทำการผ่าตัดได้ ช่วยให้ผู้ป่วยในเครือข่ายอำเภอสรรคบุรีและอำเภอใกล้เคียงไม่ต้องส่งต่อมา ผ่าตัดที่โรงพยาบาลจังหวัด โดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สนับสนุนศัลยแพทย์บริการทั้งผู้ป่วยนอกและการผ่าตัด ที่สำคัญยังเป็นแบบอย่างของ
โรงพยาบาลประชารัฐที่ ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาและดูแล ซึ่งนอกจากจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการครุภัณฑ์ในการจัดบริการ ผ่าตัด อาทิ โคมไฟผ่าตัด เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ เช่น พระครูวิจิตรชยานุรักษ์(หลวงพ่อพร้า) ได้บริจาคเตียงผ่าตัดราคา 730,000 บาท ทำให้สามารถขยายบริการด้านศัลยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็วมีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบ วงจร เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนอีกด้วย
ทางด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. ที่ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย กล่าวว่า
มีความชื่นชมการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ ๓ ที่ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) จน มีความก้าวหน้าไปหลายประการ ซึ่งถือตัวอย่างการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างการดำเนินงานในจังหวัดชัยนาทครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของ สปสช. ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการที่ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการตาย ลดการส่งต่อ ลดค่าใช้จ่าย และป้องกันการลัมละลายจากปัญหาสุขภาพของคนไทย ซึ่งในระยะต่อไป สปสช. ได้วางยุทธศาสตร์การทำงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการผ่านแนวทาง การมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีและภาคประชาชนให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นนพ.ศักดิ์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

*****************************
8 กรกฎาคม 2559

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน