สปสช.3 นครสวรรค์ ยกระดับการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปี59


 

สปสช. เขต 3 นครสวรรค์ ยกระดับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2559

 

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2559 ตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อ รับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากทุกภาคส่วนและนำไปปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการ สาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

               นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น ได้กล่าวชื่นชมกระบวนการของเขต ๓ ว่ามีการยกระดับการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการจัดกระบวนการในระดับจังหวัดและนำมาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบกับประเด็นที่เสนอในปีที่ผ่านมา ร่วมทั้งการวิเคราะห์ว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอในระดับจังหวัด เขตหรือระดับชาติ นอกจากนั้นยังชื่นชมที่ได้เรียนเชิญอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสช.) และอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ เข้ามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย และกล่าวยืนยันต่อที่ประชุม ราว 300 คน ว่าจะนำข้อเสนอทุกประเด็นดังกล่าวไปบูรณาการกับข้อเสนอของเขตอื่น ๆ และนำเข้าเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับชาติในวันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้ต่อไป

ทางด้านนายวงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๓ นครสวรรค์ กล่าวว่า ในปีนี้ อปสข. ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้มาก จึงได้มีการจัดตั้งกลไกระดับคณะทำงานภายใต้ อปสข. เป็นกลไกทำงาน มีนายแพทย์นิพนธ์ โตวิวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงาน มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข อปท. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนเป็นคณะทำงาน ได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอที่ได้รับฟังมาจากผู้เข้าร่วมเวทีใน 5 จังหวัด อันได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีและชัยนาท ซึ่งมีทั้งหมด  8 ประเด็นได้แก่ (1) ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (2) ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข (3) ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน (4) ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (5) ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่  (6) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (7) ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์ และ (8) ด้านปัญหาเฉพาะพื้นที่ ได้ข้อเสนอทั้งสิ้น 96 ประเด็น

“จากข้อเสนอทั้งหมด สามารถจำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ภายในจังหวัด เช่น ระบบการส่งต่อในอำเภอรอยตะเข็บ ที่มีข้อเสนอให้สามารถส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดอื่นได้ เป็นต้น บางประเด็นต้องแก้ไขในระดับเขต และบางประเด็นต้องเสนอต่อกลไกระดับชาติ ซึ่ง สปสช.เขต ๓ นครสวรรค์ จะได้ประสานงานเพื่อนำข้อเสนอมาพิจารณาดำเนินการต่อไป” นายวงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

....................... งานประชาสัมพันธ์ /ข่าว/update 27 มิ.ย. 59...........................

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน